Table 3.

Fibromyalgia (FM) databank prevalence according to entry diagnosis and modified ACR 2010 diagnostic criteria.

Entry Diagnosis (N)FM by NDB Entry Diagnosis, %FM by Modified ACR 2010 Criteria, %
All patients (7233)10.125.4
Fibromyalgia (729)100.060.0
RA (5210)0.021.1
OA (855)0.016.8
SLE (439)0.036.7